Hvilke støtteordninger finnes for fritidskulturlivet i Trondheim?

Dette er en av kjernesakene våre. Det finnes mange ordninger for ulike målgrupper, både offentlige og private. Noen ordninger faller bort og nye kommer til. Vi prøver å holde oss så oppdatert som mulig, og bistår mer enn gjerne våre medlemmer til å finne de rette støtteordningene til både drift og prosjekter.

Her følger en oversikt over de største og mest stabile ordningene. Disse er i hovedsak offentlige, siden både stat, fylke og kommune vektlegger forutsigbarhet, stabilitet og grundige faglige tildelingskriterier. TKN samarbeidet nært med Trondheim kommune da de i 2010-12 reviderte sine støtteordninger til fritidskulturlivet.

Nasjonalt nivå

Tilskudd til voksenopplæring (VO-midler) – gis til alle som driver opplæring over minst 8 timer pr halvår av grupper på minst tre voksne fra og med 14 år der minst tre av deltakerne har minst 75 % oppmøte. Opplæringen kan være både med og uten pedagogisk leder. Arrangør må være tilknyttet et studieforbund for å søke, og må rapportere med oppmøtelister og studieplan. Alle kvalifiserte søkere får tilskudd opp mot 100,-pr kurstime pr gruppe.

Momskompensasjon – gis til alle frivillige lag og organisasjoner som søker. Det er basert på politisk fastsatt prosentandel av dokumentert omsetning pr år. Ordningen er tenkt som et forenklet substitutt til å skulle måtte føre momsfradrag på hvert enkelt innkjøp av varer og tjenester slik bedrifter med momsfritak gjør. Enkeltlag kan søke alene (ved omsetning på minst 200.000,-) eller gjennom sin paraplyorganisasjon hvert år. Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Frifond musikk – kan søkes av uorganiserte grupper der minst 1/3 av deltakerne er under 26 år.

Grasrotandelen – overskuddet fra Norsk Tipping som skal gå til samfunnsnyttige formål. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret  og godkjent som grasrotmottaker. Søknadsfrist tippemidler er 1. september. Øvrige Søknadsfrister finner du HER

Musikkutstyrsordningen (MUO) – offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet.

Fylkesnivå

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har ikke så mange tilskuddsordninger rettet mot det frivillige kulturlivet. Ungdomsfondet kan være verdt å sjekke ut, og ellers følge med på STFKs egne kultursider.

Lokalt, kommunalt nivå

Trondheim kommune har svært mange tilskuddsordninger for kulturprosjekter. Mange av dem har lav terskel for både søking og tildeling. Noen har faste søknadsfrister, noen flytende. Det er vel verdt å sette seg inn i årshjulet på kommunens egen hjemmeside.

Her er de mest sentrale:

Ta kontakt med Mette Jensen, saksbehandler i kulturenheten i Trondheim kommune som jobber med fritidskultur om for spørsmål vedrørende kommunens støttemidler.