Vi har samarbeidet med Trondheim kommune siden 2009, og er i dag den viktigste ressursen de har for fritidskulturlivet. Her er en oppsummering av sakene vi har bidratt på:

2009: Gjennomfører en markedsundersøkelse for å kartlegge fritidskulturlivet. Hvem, hva, hvor, utfordringer etc. Markedsundersøkelsen blir et av kommunens viktigste dokumenter i arbeidet for videre utvikling av fritidskulturlivets kår, og i fokuset på frivillighetens plass i lokalsamfunnet. Den er grunnlaget for statusrapporten og senere Handlingsprogram for fritidskultur 2010-2013, den første i sitt slag i Trondheim kommune.

Vi organiserer høringsprosessen ut mot fritidskulturlivet når Trondheim kommune skulle videreutvikle sin tilskuddsordninger. Resultatet blir langt bedre og enklere løsninger.

Vi blir med i den første prosjektgruppen som skal utvikle en felles aktørdatabase for fritidskulturlivet.

2011: Vi får en sentral rolle i kommunens arbeid med Arenaplan 2012-2024. Gjennomfører egne samlinger og er med på alle kommunens dialogmøter. TKN sitt bidrag er avgjørende for statusrapporten.

Vi får gjennomslag for en samarbeidsavtale med Trondheim kommune som sikrer direkte involvering på alle sentrale felt i utviklingen av kommunens planarbeid for et bedre fritidskulturliv. Første periode er 2012-2015, med 2011 som en pilotperiode.

Vi har en sentral funksjon i utviklingen av kommunens frivillighetspolitikk og ferdigstillelse av Frivillighetsmeldingen.

2012-2014: I denne perioden blir vår kompetanse og relasjonen til kommunen utfordret for flere aktører som hadde store utfordringer med å finne gode lokaler. Nesten samtlige henvendelser ble ivaretatt og lokaler kom på plass.

Vi blir med i prosjektgruppen som utvider aktørdatabasen til å kobles mot kommunens bookingbase (utkån og utleie av kommenens kulturlokaler) og tilskuddsbase. Prosjektet har vokst betydelig og lansering av aktørbasen og bookingbasen forventes iløpet av 2015 som en del av Digitalt førstevalg.

Aktiv oppfølging av vedtak og tiltak i arenaplanen. Vi bidrar til å fordele vedlikeholdsmidler, fordele aktører i nybygde lokaer og finne nye lokaler til aktører i lokaler som skal rives.

2015: Aktiv medvirkning på trinn to i utvikling av aktørbasen og bookingbasen, som ble lansert i mars.