Nettverk for fritidskulturNettverk4Knapp

Vi er kulturens svar på idrettsforbundet. Vi  jobber for alle slags kulturuttrykk, og det som finnes av felles interesser mellom disse. Vi er fritidskulturens samlede stemme utad, og en nettverksarena innad. Vi skal gjøre det enklere å drive med fritidskultur i Trondheim.

Klikk her for å bli medlem

Hvorfor gjør vi det, og hvorfor bør dere blir medlem?

Rent historisk så springer vi ut av det som før het Trondheim musikkråd. Vi var et lokallag under Norsk musikkråd, og jobbet for lag og foreninger i musikklivet. Trondheim kommune er stor, og har mange lag og foreninger innen musikk. Likevel merket vi hvor små vi var, særlig i møte med Trondheim kommune, media og idretten når vi skulle uttale oss i større saker. Blant annet snakker kommunen sjelden om amatørmusikk isolert, og desto oftere om sine ambisjoner og forpliktelser overfor hele fritidskulturlivet. Da Trondheim kommune startet arbeidet med sin aller første plan for fritidskultur noensinne, tok vi ballen og utvidet medlemsgrunnlaget vårt til å tilsvare de kulturuttrykkene kommunen selv definerer: Musikk, dans, teater, billedkunst, litteratur, film, husflid, kulturminnevern, lokalhistorie. i 2007 var Trondheim kulturnettverk født, og i 2009 ble vi engasjert av Trondheim kommune til å bistå i arbeidet med plan for fritidskultur. Et langvarig samarbeid var igang, som du kan lese mer om her.

Idag har vi fast samarbeidsavtale med kommunen som talerør og høringspart, faste møter med politisk ledelse (ordfører og kulturkomiteen) og et solid nettverk også på fylkesnivå. Nå blir vi hørt! Våre viktigste saker helt siden starten har vært lokaler og tilskuddsordninger.

Som medlem får dere en stemme innad i organisasjonen, for det er medlemmene som bestemmer hvilke saker vi skal jobbe med fra år til år. Dere får invitasjoner til møteplasser der nettverk bygges. Dere får all den hjelpen vi kan tilby med å eksempelvis finne og tilrettelegge gode lokaler, finne de rette tilskuddsordningene og de rette samarbeidspartnerne til ulike kulturprosjekt. Bli medlem!

Hvem andre jobber for dere?

Mye av fritidskulturlivet vi representerer er nokså uorganisert, og drives i små grupperinger med fokus kun på selve aktiviteten. Noen har dannet et styre og kaller seg forening, andre har dannet paraplyorganisasjoner eller særforbund.

På samme måte som i organisert idrett, så finnes det også særforbund innen kulturen. Dette er oganisasjoner som jobber på vegne av sine medlemslag innen ett (eller noen få) kulturuttrykk. De fleste på fylkesnivå, noen også på nasjonalt nivå.

Sør-Trøndelag musikkråd er paraplyorganisasjonen for musikk i fylket, og er både interesseorganisasjon og studieforbund. I tillegg har de prosjekter og aktiviteter som omfatter musikklivet generelt:
– Kurs/musikkopplæring for ungdom og voksne
– Kulturinnslag til arrangementer
– Prosjektet Musikk i fengsel og frihet
– Bandforum
– Utleie av øvingslokaler for band
– Lokalt kontaktledd for støtteordningene VO, MVO og Frifond musikk

Norges musikkorpsforbund Trøndelag er interesseorganisasjon for korps i Nord- og Sør-Trøndelag, for både skolekorps, voksenkorps, brass og janitsjar. De er det største særforbundet for fritidskultur i Trondheim.

Norges korforbund Sør-Trøndelag er interesseorganisasjon for kor i fylket, under Norges korforbund.

Sør-Trøndelag husflidslag er fylkeslag under Norges husflidslag og har fem lokallag i Trondheim: Byneset, Byåsen, Heimdal, Midtbyen og Strinda.

Norsk teaterråd Sør-Trøndelag er et fylkesråd av Norsk Teaterråd. NTST er et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og annen scenekunst primært i Sør- Trøndelag.

Midt-Norsk Dansekrets representerer alle danseklubbene i midtnorge under Norges Danseforbund, og bistår i alle spørsmål som gjelder danseidretten innen kretsen.

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) – er nasjonal fellesorganisasjon for norske film- og fotoklubber.

Denne listen ble sist revidert  i juni 2015

Klikk her for å bli medlem