Sist revidert på årsmøtet 5. mars 2017

 VEDTEKTER FOR TRONDHEIM KULTURNETTVERK

§ 1.0 ORGANISASJON

§ 1.1 TKN er en paraplyorganisasjon for fritidskulturlivet i Trondheim.

§ 1.2 Tilhørigheten til TKN er medlemsbasert.

§ 1.3. TKN ble stiftet 20.04.82 og er partipolitisk nøytral.

§1.4. TKN er lokalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi er likevel en selvstendig organisasjon som ikke kan pålegges endringer som kommer i konflikt med våre egne vedtekter.

 

§ 2.0 FORMÅL

§ 2.1 TKN er et kontakt- samarbeids- og serviceorgan for medlemmene. TKN skal medvirke til at forholdene blir lagt best mulig til rette for fritidskulturlivet i Trondheim.

§ 2.2 TKN skal søke nært samarbeid med organisasjonene for de forskjellige kulturformene. Rådgivning og veiledning, arrangementer og forestillinger er viktige virkemidler.

§ 2.3 TKN skal søke nært samarbeid med Trondheim kommune til beste for fritidskulturlivet i Trondheim. Særlig gjelder dette kulturplanlegging, budsjettarbeid og lokaler og arbeidsforhold for organisasjonene.

§ 2.4 TKN skal også kunne påta seg forvaltning og fordeling av kulturmidler fra Trondheim kommune eller andre instanser.

 

§ 3.0 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Alle lag, organisasjoner og foretak som arbeider lokalt innenfor eler er/har tilknytning til fritidskulturlivet kan tegne medlemskap.

§ 3.2 Medlemsrettigheter oppnås kun ved betalt kontingent.

§ 3.3. Utmelding skjer skriftlig. Medlemsskapet må sies opp senest 01.07. i det året medlemskapet opphører.

 

§ 4.0 KONTINGENT

§ 4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4.2 Kontingenten kreves innumiddelbart etter årsmøtet, og skal være betalt innen 01.05.

 

§ 5.0 ÅRSMØTET

§ 5.1 Årsmøtet er TKNs øverste organ.

§ 5.2 Der ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes vedtak med alminnelig flertall.

§ 5.3 Dersom et medlem ikke er representert ved lagets leder, må møtende representant ha fullmakt. Ingen kan representere mer enn ett medlem.

§.5.4 Styret og medlemmer har stemmerett.

§.5.5 Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned.

§ 5.6 Årsmøtet kalles inn skriftlig med minimum 4 ukers varsel.

§ 5.7 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Styret sender ut forslag til agenda og sakspapirer to uker før årsmøtet.

§ 5.8 Årsmøtet skal :

Sak 01 Godkjenne innkalling

Sak 02 Godkjenne representantenes fullmakter.

Sak 03 Godkjenne saksliste og forretningsorden.

Sak 04 Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere.

Sak 05 Behandle årsmelding.

Sak 06 Behandle revidert årsregnskap, samt disposisjon av evt. overskudd.

Sak 07 Behandle innkomne saker.

Sak 08 Behandle styrets forslag til handlingsplan.

Sak 09 Behandle styrets forslag til medlemskontingent

Sak 10 Behandle budsjett for kommende periode.

Sak 11 Valg av styre, valgkomité og revisor. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Leder velges særskilt, og sitter i 2 år, de øvrige medlemmer velges for 2 år, hvorav ett medlem velges urytmisk i forhold til leder. Valg skal, dersom det foreligger mer enn en kandidat eller minst en kandidat forlanger det, foregå skriftlig. Valgkomiteen innstilles av styret, og velges av årsmøtet. Forslag til revisor innstilles av valgkomiteen.

Personer som velges til tillitsverv i TKN skal ha direkte tilknytning til en aktør innen fritidskulturlivet i Trondheim kommune, og fortrinnsvis være tilknyttet en av våre medlemsorganisasjoner.

§ 5.9. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når årsmøtet/styret eller 2/3 av medlemmene finner det nødvendig. Innkalling skjer etter samme regler som for årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

 

§ 6.0 STYRET

§ 6.1 Styret skjøtter TKNs oppgaver i h.h.t. vedtekter og vedtatt handlingsplan.

§ 6.2 Styret består av:

A. leder

B. nestleder

C. 3 styremedlemmer

D. 2 varamedlemmer

Årsmøtet velger leder separat for ett år, de øvrige medlemmer velges for to år og varamedlemmer for ett år. Styret velger selv sin nestleder.

 

§ 6.3 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 6.4 Styrets oppgaver er:

a. behandle løpende saker.

b. forberede saker til årsmøtet.

c. Følge opp årsmøtets vedtatte handlingsplan

d. Ansette/avskjedige daglig leder

 

§ 6.5 Det skal føres og arkiveres referat fra styrets møter.

 

§ 7.0 ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 7.1 Endringsforslag vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 7.2 Vedtektsendring føres opp som egen sak i årsmøteinnkallingen.

§ 7.3 Endringsforslagene skal sendes ut senest to uker før årsmøtet.

 

§ 8.0 OPPLØSNING

§ 8.1 Oppløsning av TKN vedtas av årsmøtet med 3/4 flertall. Ved et eventuelt vedtak om oppløsning skal det innkalles med vanlige frister til ekstraordinær generalforsamling som avholdes innen 2 måneder, der dette er eneste punkt på agendaen.

§ 8.2 Disponering av TKNs midler vedtas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med alminnelig flertall.

 

 

Vedtektene er enstemmig vedtatt i årsmøte 22.03.83.

Endringer vedtatt i årsmøte 26.03.84.

Endringer vedtatt i årsmøte 26.04.89.

Endringer vedtatt i årsmøte 12.04.94.

Endringer vedtatt i årsmøte 26.03.98.

Endringer vedtatt i årsmøte 23.03.99

Endringer vedtatt i årsmøte 23.05.07

Endringer vedtatt i årsmøte 08.04.08

Endringer vedtatt i årsmøte 14.03.10

Endringer vedtatt i årsmøte 11.02.12

Endringer vedtatt i årsmøte 17.03.16

Endringer vedtatt i årsmøte 05.03.17